نمایشگر شما برای نمایش سایت نغمه ماندگار مناسب نیست، لطفا از نمایشگر بزرگتری استفاده کنید

مسئولین

مسئولین

برنامه ریزی راهبردی

نیلوفر قاضی زاده احسائی
سمت: مسئول واحد برنامه ریزی راهبردی
نام و نام‌خانوادگی: نیلوفر قاضی زاده احسائی
رزومه:

متولد 1371/06/30   

کرمان                             

لیسانس مهندسی صنایع

نوازنده سازهای دف و تار

 

هنر آموخته نزد: علی خالقی (نقاشی)، سید وداد توحیدی (ساز دف)، داریوش برهانی، سید فواد توحیدی، امین معینی راد و مازیار شاهی (ساز تار) و شرکت در کارگاه های آموزشی نبیل یوسف شریداوی (دف نوازی)، نوید افقه (درک ریتم)، کارن کیهانی (هارمُنی، فرم و آنالیز) و دکتر منصور بهنام (مبانی فلسفه هنر)

 

عضو شورای مرکزی انجمن نغمه ماندگار از 1394

مسئول واحد برنامه ریزی راهبردی و کارشناس روابط عمومی انجمن نغمه ماندگار از 1394

عضو هیات تحریریه نشریه موسیقی کرمان امروز و همکاری با نشریات همراه و بیداری 

همکاری و اجرا با گروه های موسیقی ارفع،  فریاد و جانان

مشاور سازمانی، امور مدیریت و کنترل پروژه 

شرح سمت:
 1. همکاری جهت بازنگری و تدوین برنامه استراتژیک انجمن
 2. مسئولیت راهبری سازمان در جهت نیل به اهداف و چشم انداز از طریق مدیریت فرآیندهای سازمان
 3. بررسی و تحلیل طرح های توسعه
 4. مسئولیت طراحی، تدوین، پایش و بازنگری ساختار سازمانی انجمن و کسب اطمینان از کارایی و به روز بودن آیین نامه ها، دستورالعمل ها، سیستم ها و روش ها
 5. مسئولیت تشکیل جلسات تعیین تکلیف انحراف از برنامه و اهداف
 6. مسئولیت انتخاب سیستم های مدیریتی و تنظیم برنامه استقرار آن ها و تعیین اولویت و نظارت بر حسن استقرار
 7. استانداردسازی و تولید یا پیشنهاد قالب های استاندارد در خصوص کلیه فعالیت ها
 8. مسئولیت نیازسنجی آموزشی اعضا انجمن، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی
 9. پایش موانع، مشکلات و پیشنهادات مدیران پروژه، مسئولین واحد ها و اعضاء، بررسي و ارائه گزارش ها تحلیلی جهت تعیین راهكارها و پيشنهادات لازم در خصوص پيشرفت بهتر امور
 10. بررسی و ثبت پروژه، نظارت بر اجرای پروژه و تهیه گزارش ها تحلیلی
 11. مسئولیت ارائه گزارش ها عملکردی

عضویت در خبرنامه